Souhlas se zpracováním
osobních údajů

1. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Nadace Karla Janečka, IČO 025 76 040, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. N 1108. Cílem těchto zásad zpracování osobních údajů Nadace Karla Janečka je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Nadace Karla Janečka coby správce osobních údajů o subjektech údajů zpracovává, k jakým účelům a jak dlouho Nadace Karla Janečka tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto zásady jsou vydávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Nadace Karla Janečka jako správce dle čl. 13 GDPR, a jsou účinné od 1. 8. 2019.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete prostřednictvím formuláře
sloužícího k žádosti o podporu na Váš projekt či záměr, nebo které nám budou jinak s Vaším
souhlasem poskytnuty. Zpracováváme tak zejména tyto osobní údaje:

● jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy fyzické osoby – podnikatelem
● fakturační a doručovací adresa,
● identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
● bankovní spojení,
● telefonní číslo a e-mailová adresa.

Při Vašich návštěvách našich webových stránek můžeme shromažďovat informace o těchto
Vašich návštěvách, jako jsou Vaše IP adresa, datum a čas přístupu, informace o Vašem
operačním systému, webovém prohlížeči, Vaše chování na našich stránkách. Navštívíte-li naše webové stránky z Vašeho mobilního telefonu, tabletu apod., můžeme zpracovávat i informace o tomto zařízení. V těchto případech se však snažíme v maximální míře tyto informace anonymizovat tak, aby nebylo možné je přiřadit konkrétní osobě.

3. Za jakým účelem a z jakého důvodu zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro jednání o uzavření a pro splnění
smlouvy o podpoře, kterou mezi sebou uzavíráme, je-li Váš projekt či záměr vybrán pro
poskytnutí takovéto podpory, a pro účely našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro splnění právních povinností, které
máme, zejména při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy nebo při plnění jiných povinností, např. při plnění povinnosti poskytnout tyto údaje orgánům činným v trestním řízení apod. Ve všech případech zpracováváme Vaše osobní údaje jen je-li to nezbytné a jen v tom rozsahu, v jakém je to nezbytně nutné.

4. Předávání osobních údajů třetím subjektům

Vaše osobní údaje předáváme svým zaměstnancům z důvodu zpracování Vašeho požadavku na poskytnutí podpory. Vaše osobní údaje dále mohou být předány externím účetním nebo externím advokátům vázaným povinností mlčenlivosti pro účely splnění našich zákonných povinností nebo v případě řešení sporů mezi námi. Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými správci osobních údajů.

5. Způsob a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme především automaticky, ale i manuálně, a jsou uchovávány v papírové a elektronické podobě. Při zpracování Vašich osobních údajů činíme veškerá nezbytná technická i organizační opatření zajišťující jejich ochranu. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále po dobu 5 let ode dne skončení tohoto smluvního vztahu. Osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění našich právních povinností dle platných právních předpisů, uchováváme po celou dobu nezbytnou ke splnění těchto povinností. Nejste-li úspěšným žadatelem o podporu, jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze po dobu mezi vyplněním formuláře o žádost o podporu do Vám doručené informace, že nejste vhodným kandidátem pro získání podpory od Nadace Karla Janečka.

6. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Dle GDPR máte tato práva:

6.1. Právo na přístup k osobním údajům.
Máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od nás potvrzení, zda
zpracováváme Vaše osobní údaje, a dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, a o právu podat stížnost u dozorového úřadu. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace můžete uplatnit písemně nebo elektronicky na našich níže uvedených kontaktech.

6.2. Právo na opravu nepřesných údajů.
Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Na druhou stranu nicméně máte povinnost oznamovat nám veškeré změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste povinni poskytnout nám součinnost, zjistíme-li, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

6.3. Právo na výmaz.
Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud neprokážeme, že jsou dány
oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

6.4. Právo na omezení zpracování.
Budete-li popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podáte-li námitku proti jejich zpracování, máte právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení Vašeho podnětu.

6.5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování.
V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů máte právo,
abychom Vám takový záznam oznámili. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme o této skutečnosti informovat jednotlivé příjemce Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě Vaší žádosti můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

6.6. Právo na přenositelnost osobních údajů.
Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytl(a), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat nás o předání těchto údajů jinému správci. Rovněž nás můžete požádat, abychom v tomto formátu dodali tyto informace Vám.

6.7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našeho
oprávněného zájmu. V případě, že Vám neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, bez zbytečného odkladu ukončíme zpracování Vašich osobních údajů.

6.8. Uplatnění výše uvedených práv.
Nadace Karla Janečka nemá povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a ani ho
nemá. Pro uplatnění výše uvedených práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese Nadace Karla Janečka, Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5, nebo elektronicky na e-mailové adrese info@nadacekj.cz.

6.9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Budeme rádi, pokud případné nedostatky spojené se zpracováním osobních údajů budete řešit nejdříve s námi. Snažíme se o maximální ochranu Vašich osobních údajů a rozhodně není naším cílem Vaše práva ani v nejmenším poškozovat, a proto se budeme pozorně věnovat Vašim stížnostem. Pokud se přesto budete chtít obrátit na dozorový orgán, tak se se stížnostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranuosobních údajů (www.uoou.cz).