Osoba provádějící registraci týmu na webových stránkách https://www.nadacekj.cz/jsemlaskavec/ (dále jen „Registrující osoba“) uděluje provedením registrace správci, kterým je Nadace Karla Janečka, IČO 025 76 040, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „pořadatel“), zaštiťujícímu projekt s názvem „#jsemlaskavec“ probíhající ve dnech 27.8.2018 až 13.11.2018 (dále jen „projekt“)

 

 1. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, zejména jména, příjmení, e-mailové adresy a dalších údajů, které pořadateli poskytne, a to za účelem účasti její a jejího týmu na projektu tak, jak je blíže popsán v Pravidlech a podmínkách účasti na projektu, prezentace soutěžního příspěvku a zveřejnění výsledků projektu či za jiným účelem spojeným s projektem, a to na dobu trvání projektu a dále na období 6 měsíců po datu jeho skončení;

 

 1. bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas může bezplatně písemně kdykoli odvolat na adrese sídla pořadatele;

 

 1. bere na vědomí, že předmětem zpracování nejsou citlivé osobní údaje, že pořadatel zpracovávané osobní údaje správce zpracovává manuálně i automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců, příp. prostřednictvím zpracovatelů pověřených pořadatelem na základě písemné smlouvy ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení a že tyto nebudou poskytnuty třetím osobám;

 

 1. bere na vědomí, že ve vztahu k poskytnutým osobním údajům má zejména následující práva :

 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které jsou zpracovávány;

 

 • právo na opravu a doplnění svých osobních údajů v případě, že zjistí, že o něm jsou zpracovávány nesprávné nebo nepřesné osobní údaje;

 

 • právo na výmaz svých osobních údajů v případě splnění podmínek stanovených ZOOÚ a Nařízením;

 

 • právo na omezení zpracování svých osobních údajů za podmínek stanovených ZOOÚ a Nařízením;

 

 • právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci;

 

 • právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů;

 

 • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 1. Registrující osoba zároveň prohlašuje, že se seznámila s celým zněním pravidel a podmínek účasti na projektu #jsemlaskavec zveřejněných na webových stránkách pořadatele https://www.nadacekj.cz/jsemlaskavec/, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se k jejich dodržování. Registrující osoba prohlašuje, že pokud výše není pro jednotlivé části výslovně stanoveno jinak, je tento souhlas udělován na dobu neurčitou.