(dále také jako „Pravidla“)

 

 1. Obecná ustanovení
 2. Tato Pravidla upravují podmínky pro účast na projektu s nazvaném „#jsemlaskavec“, probíhajícím od data možné registrace na webových stránkách, tj. od 5.9.2017 do dne 13.11.2017 na území České republiky, kterého mají možnost se zúčastnit kolektivy dětí ve věku 6-15 let (např. školní třída, skupina dětí v rámci volnočasové instituce, skupina dětí z dětského domova či jiný kolektiv), jehož účelem je zviditelnění tématu laskavosti v současném světě formou laskavých skutků, které přihlášené skupiny dětí dobrovolně vykonají, pořídí o nich záznam a v případě, že budou vybrány, obdrží odměnu (dále také jako „Projekt“) a základní pravidla fungování Projektu. Podrobná specifikace Projektu je uvedena na webu https://www.nadacekj.cz/jsemlaskavec/ (dále také jako „Webové stránky“).

 

 1. Pořadatelem Projektu je Nadace Karla Janečka, IČO 025 76 040, se sídlem Zapova 1559/18, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále také jako „Pořadatel“).

 

 1. Účastníci
 2. Projektu se mohou účastnit kolektivy dětí ve věku od 6 do 15 let náležející k instituci se sídlem na území České republiky (dále také jako „Účastníci“) pod vedením učitele, vychovatele, vedoucího či jiné zodpovědné osoby starší 18 let (dále jen „Registrující osoba“). Účastníci se Projektu účastní pod vedením a dohledem Registrující osoby ve formě týmu, přičemž počet Účastníků v jednom týmu je minimálně 3 osoby a maximálně 30 osob (dále také jen „Tým“).

 

 1. Účastníkem Projektu může být pouze fyzická osoba mladší 15 let, která již dovršila 6. rok věku.

 

 1. Nezbytnou podmínkou pro účast Týmu na Projektu je souhlas s těmito Pravidly a se zpracováním osobních údajů Registrující osoby udělený Registrující osobou.

 

 • Registrace

 

 1. Účast Týmu a Účastníků jej tvořících na Projektu je založena vyplněním a potvrzením elektronického formuláře Pořadatele na Webových stránkách. Registraci Týmu provádí vždy Registrující osoba.

 

 1. Registrace je bezplatná. Registrující osoba je povinna pravdivě a úplně vyplnit registrační formulář. Níže specifikovaný Příspěvek zaslaný Pořadateli Týmem, který není v souladu s těmito Pravidly řádně registrován, bude z Projektu vyřazen.

 

 1. Prvních 21 Týmů, které provedou registraci na Webových stránkách, získá:

 

 • Zdarma workshop na téma Hodnotové vzdělávání pro Účastníky v příslušném kraji;
 • Zdarma celoroční licenci na elektronickou matematickou herní aplikaci Abaku Edu pro Účastníky;
 • Zdarma nezapomenutelný výlet do Prahy s workshopem Hodnotový učitel od GrowJOBu a kulturní zážitek spojený s dobrým jídlem pro Registrující osobu.

 

 1. Vykonání skutku a pořízení videa/fotografíí
 2. Účastníci se po své registraci Registrující osobou podílí na Projektu tak, že v rámci Světového dne laskavosti (tj. v den 13. 11. 2017) vykonají jako Tým laskavý skutek, který Registrující osoba zvolila v rámci registrace. Pod vedením Registrující osoby vykonání tohoto laskavého skutku zdokumentují formou fotografií a/nebo videa (dále jen „Příspěvek“). Příspěvek může Registrující osoba nahrát na své Facebookové či webové stránky a zaslat odkaz a informaci Pořadateli.

 

 

 1. Soutěž
 2. Součástí Projektu je rovněž soutěž, v rámci které budou ze všech Týmů, které se zúčastní Projektu, youtuberem Jirkou Králem v týdnu od 13.11. do 19.11.2017 vylosovány 3 vítězné Týmy (dále jen „Soutěž“). Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy Pořadateli. Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoli otázce se Soutěží spojené.

 

 1. Výherci Soutěže obdrží jako výhru nefinanční plnění, a to zážitkový den v Praze, jehož součástí jsou:
  • Setkání a workshop se známým youtuberem Jirkou Králem;
  • Účast na natáčení seriálu FTV Prima;
  • Workshop na téma: Jak udělat vlastní komiks.
 2. Účastníci berou na vědomí, že program zážitkového dne může být změněn a že na poskytnutí výhry není právní nárok. Účastníci rovněž nemají právní nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele.

 

 1. Výsledky soutěže budou zveřejněny na Webových stránkách. Výherci budou o výhře vyrozuměni do deseti dnů.

 

 

 1. Závěrečná ustanovení
 2. Účastníci ani Registrující osoby nemají nárok na náhradu případných nákladů spojených s účastí na Projektu. Pořadatel si vyhrazuje právo předčasného ukončení Projektu či jakékoli jeho části a dále právo odvolat Projekt či jakoukoli jeho část ze závažných důvodů.

 

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla. V případě změny nabývá nové znění Pravidel účinnosti od okamžiku jeho zveřejnění na Webových stránkách.

 

 1. Pořadatel je oprávněn vyloučit z účasti na Projektu, i bez předchozího upozornění, Účastníka, příp. Tým, který porušil tato Pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo u nějž má Pořadatel důvodné podezření na porušení těchto Pravidel nebo obecně závazných právních předpisů, nebo Účastníka, příp. Tým, který během Projektu jednal v rozporu s dobrými mravy nebo s oprávněnými zájmy třetích osob.

 

 1. Pořadatel neodpovídá za zveřejněné Příspěvky, zejména za porušení autorských práv způsobené neoprávněným užitím Příspěvku nebo jeho části ze strany Účastníka a/nebo Registrující osoby. V případě porušení těchto Pravidel či obecně závazných právních předpisů dále Účastníku, resp. Týmu, zaniká právo na jakoukoli odměnu uvedenou v těchto Pravidlech a není rovněž oprávněn se zúčastnit výše specifikované Soutěže.

 

 1. Pořadatel prohlašuje, že Projekt ani žádná z jeho částí nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 5.9.2017.