Kdo může žádat o podporu?

Žádat o podporu mohou fyzické osoby, skupina fyzických osob a registrované právnické osoby.

Jak mohu žádat o podporu?

O podporu lze žádat elektronicky, a to vyplněním žádosti o formulář.

Mohu poslat žádost emailem?

Ne. Použijte prosím níže uvedený formulář.

Mohu poslat žádost písemně poštou?

Pokud se rozhodnete poslat žádost písemně poštou, měla by obsahovat veškeré náležitosti, které jsou uvedeny v elektronickém formuláři. Vzhledem k administrativnímu zatížení preferujeme vyplnění elektronického formuláře.

Kdy mohu žádat o podporu?

Formulář lze vyplnit kdykoli.

Jak probíhá proces schvalování a kdy dostanu odpověď?

Každá žádost se po odeslání uloží do naší databáze. Poté se žádost posuzuje dle toho, zda odpovídá primárnímu zaměření nadace. Není-li tomu tak, je žadatel vyrozuměn o zamítnutí žádosti nebo pokud neodpovíme do 14 dní ode dne odeslání projektu, platí, že žádost byla zamítnuta. Projde-li žádost prvotním posouzením, předkládá se hodnotící filantropické komisi. Komise každou žádost individuálně posoudí podle přesně daných kritérií na pravidelné měsíční schůzce. Komise může žádost nedoporučit k podpoře, vyžádat si doplňující informace (prostřednictvím vyplnění doplňujícího online formuláře), doporučit schůzku s žadatelem nebo žádost doporučí s částkou podpory panu Janečkovi. Pokud filantropická komise žádost zamítne, je o tom žadatel vyrozuměn. Doporučené projekty se předkládají panu Janečkovi, který rozhodne, zda je podpoří a v jaké výši. Prvotní posouzení záměru žádosti probíhá denně. Filantropická komise se schází 1x měsíčně a řeší žádosti, které byly přijaty v kalendářním měsíci předcházejícím této schůzce. Zpravidla do 21 dnů poté se uskutečňuje schůzka s Karlem Janečkem, ze které vyplyne definitivní rozhodnutí o podpoře a její výši.

Mohu žádat vícekrát nebo na více projektů?

Podpora nadace bývá zpravidla jednorázová

Mohu žádat o podporu opakovaně?

Na tentýž projekt či tutéž věc nelze žádat opakovaně. Resp. pokud byla žádost zamítnuta, je pravděpodobné, že bude zamítnuta i znovu. Proto zkuste spíše vymyslet něco nového nebo výrazným způsobem inovovat žádost/projekt.

Na co mohu žádat o podporu? Jaká jsou preferenční kritéria?

Žádat lze pouze na aktivity a projekty, které jsou v souladu s účelem nadace. Účelem nadace je především podpora vzniku a rozvoje aktivní občanské společnosti, podpora vzdělávání a zdravěji fungujícího státu. Od 1.3.2015 přijímáme žádosti 1) v oblasti výchovy a vzdělávání pouze na projekty s velkým dopadem zaměřené na rozvoj soft-skills dětí ve věku 10-14 let a na projekty zapojování dětí v této věkové skupině do rozhodování.2) v oblasti aktivní občanské společnosti pouze na projekty s velkým dopadem aktivizující občanyNelze žádat o dar na oddlužení fyzické nebo právnické osoby, ani o podporu, která spadá do působnosti Nadačního fondu Neuron na podporu vědy, Nadačního fondu proti korupci nebo Nadačního fondu pomoci. Od 1.3.2015 nelze žádat o půjčku. Nelze žádat o projekty, které mají působnost mimo území ČR. Nepodporujeme projekty spadající do oblasti sociální, zdravotní nebo náboženské. Preferujeme koncepční projekty spouštějící řetězce návazných aktivit, projekty s celorepublikovým dopadem nebo regionální pozitivní příklady, které lze šířit jako příklady dobré praxe. Dále projekty, které jsou inovativní a svou povahou unikátní, s udržitelností projektu po skončení daru, projekty propojené s jinými projekty a organizacemi.

O jak vysokou částku mám žádat?

Limit podpory stanovený není. Zpravidla však podpora nepřesahuje částku 248.832 Kč.

Proč dávám finanční částky, které jsou mocninami osmi, dvanácti a dvaceti, případně součiny těchto čísel?

Čísla 8, 12 a 20 symbolizují zajímavá platónská tělesa, kterých je ve třech dimenzích právě pět. Platónská tělesa představují živly světa, kromě výjimečného pravidelného dvanáctistěnu, který symbolizuje celý vesmír. Dvanáctistěn je v jistém smyslu i nejsložitější, protože jeho stěny jsou pravidelné pětiúhelníky.

Lze žádat i o půjčku?

Od 1.3.2015 nelze žádat o půjčku.

Co když budu mít nějaký dotaz k žádosti

Dotazy pište na email info@nadacekj.cz